Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen tussen Simple connect bv, gevestigd te Rijnsburg , hierna te noemen ‘SIMPLE CONNECT’ en degene waarmee de overeenkomst wordt aangegaan, hierna te noemen ‘AFNEMER’, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
2. Onder ‘AFNEMER’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon die met ‘SIMPLE CONNECT’ een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
3. Verwijzingen door ‘AFNEMER’ naar eigen inkoop- of andere voorwaarden – waar ook vermeld wordt niet aanvaard, behoudens in geval ‘SIMPLE CONNECT’ deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
2. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor ‘SIMPLE CONNECT’ eerst bindend, indien zij – middels daartoe bevoegd persoon – schriftelijk/mondeling zijn bevestigd.
3. Bij het aangaan van de overeenkomst is ‘SIMPLE CONNECT’ gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor een geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van ‘AFNEMER’ om de verlangde zekerheid te stellen geeft ‘SIMPLE CONNECT’ het recht de order te weigeren.
4. ‘SIMPLE CONNECT’ is bevoegd ter uitvoering van haar diensten c.q. installatie/modificatie derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan ‘AFNEMER’.
5. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en gelden exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ‘SIMPLE CONNECT’ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ‘SIMPLE CONNECT’ anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
9. Indien ‘SIMPLE CONNECT’ met de ‘AFNEMER’ een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is ‘SIMPLE CONNECT’ niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst er significante prijswijzigingen zich hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal, etc.

Artikel 3. Levertijd

Indien een levertijd is overeengekomen, betreft dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Bij overschrijding van levertijden heeft ‘AFNEMER’ geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Indien niet tijdig geleverd wordt, dient ‘AFNEMER’ ‘SIMPLE CONNECT’ schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4. Plaats van levering

Levering geschiedt op de wijze als door ‘SIMPLE CONNECT’ aangegeven. Franco leveringen geschiedt alleen indien en voorzover dit door ‘SIMPLE CONNECT’ en ‘AFNEMER’ is overeengekomen. ‘AFNEMER’ staat ‘SIMPLE CONNECT’ toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Artikel 5. Materialen

1. Tenzij anders is overeengekomen worden en (van) de materialen onder de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
2. Goederen die ‘SIMPLE CONNECT’ tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
3. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door ‘SIMPLE CONNECT’ doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
4. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 5.A Bestellingen in de webshop

Onze voornaamste doel is het leveren aan materialen aan onze bestaande klanten. Heeft u iets nodig bij uw VoIP telefooncentrale kunt u nu losse onderdelen nu ook bij ons kopen.

Uiteraard kunt u ook gewoon zonder een abonnement van Simple Connect losse onderdelen kopen. Wij streven er naar om uw bestelling binnen 2-3 werkdagen te verwerken.

Heeft u de optie Ja aan geklikt voor meer informatie nemen wij eerst contact met u op om uw een passend aanbod te doen, voordat wij onze producten naar verzenden.

Het kan zijn dat onze leverancier toch niet het item op voorraad heeft. Dan komt uw bestelling in de wacht te staan tot dat dit weer op voorraad is.

 

Artikel 6. Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd, in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel ‘Betaling’.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens ‘AFNEMER’ aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden berekend, worden ‘AFNEMER’ als meerwerk extra in rekening gebracht.
2. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door ‘SIMPLE CONNECT’ buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
3. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan ‘SIMPLE CONNECT’ worden verrekend als meerwerk.

Artikel 8. Annuleren

1. Indien ‘AFNEMER’ de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ‘SIMPLE CONNECT’ reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. ‘AFNEMER’ zal eveneens aan ‘SIMPLE CONNECT’ als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag gelijk aan de reeds ingediende termijnen doch minimaal 15% van de overeengekomen prijs. ‘AFNEMER’ is voorts verplicht ‘SIMPLE CONNECT’ te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ‘SIMPLE CONNECT’ zich alle rechten voor onvolledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
3. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen ‘AFNEMER’ en ‘SIMPLE CONNECT’ schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Oplevering

1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop ‘SIMPLE CONNECT’ dit ‘AFNEMER’ schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel ‘AFNEMER’ het aangelegde en geïnstalleerde in gebruik heeft genomen.
2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke ‘SIMPLE CONNECT’ niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog of andere bijzondere omstandigheden, zoals o.a. in het artikel ‘Overmacht’ is genoemd.
3. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk en/of het gebruik van het geleverde niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan. Oplevering ontslaat ‘SIMPLE CONNECT’ van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de ‘AFNEMER’ op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
4. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van ‘SIMPLE CONNECT’ naar de ‘AFNEMER’.

Artikel 10 Verplichting van ‘AFNEMER’

1. ‘AFNEMER’ zorgt ervoor, zonder aanspraak op vergoeding, dat ‘SIMPLE CONNECT’ tijdig kan beschikken:
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikking enz.), een en ander op aanwijzing van ‘SIMPLE CONNECT’;
b. over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd en over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
c. over aansluitmogelijkheden voor de voor uitvoering van het werk benodigde energie;
d. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
2. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor ‘AFNEMER’ verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor ‘SIMPLE CONNECT’ voortvloeiende schade en kosten aan de ‘AFNEMER’ in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde goederen blijven eigendom van ‘SIMPLE CONNECT’ tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door ‘AFNEMER’ zijn betaald. In geval van surcéance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van ‘AFNEMER’, of overlijden wanneer ‘AFNEMER’ een natuurlijk persoon is, is ‘SIMPLE CONNECT’ gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
2. Door ‘SIMPLE CONNECT’ onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken mogen door ‘AFNEMER’ niet dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht aan derden. ‘AFNEMER’ is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is ‘AFNEMER’ verplicht ‘SIMPLE CONNECT’ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De ‘AFNEMER’ verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat ‘SIMPLE CONNECT’ haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de ‘AFNEMER’ reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ‘SIMPLE CONNECT’ of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ‘SIMPLE CONNECT’ zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Installatie diensten

1. Hierbij wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en/of leveringen.
2. De van de overeenkomst deeluitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van ‘SIMPLE CONNECT’. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
3. Indien ‘ÁFNEMER’ de aanbieding niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan ‘SIMPLE CONNECT’.
4. ‘SIMPLE CONNECT’ kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
5. De ‘AFNEMER’ is jegens ‘SIMPLE CONNECT’ verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van ‘SIMPLE CONNECT’ (en zonodig daarbuiten) en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften .
6. ‘ÁFNEMER’ zorgt er voor dat ‘ SIMPLE CONNECT’ tijdig kan beschikken over de voor het werkbenodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werkte verschaffen gegevens.
7. ‘ÁFNEMER’ verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werken de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van ‘ÁFNEMER’.
8. ‘ÁFNEMER’ dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van ‘SIMPLE CONNECT’ behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient ‘ÁFNEMER’ ‘SIMPLE CONNECT’ hiervan terstond in kennis te stellen.
9. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor ‘ÁFNEMER’ verantwoordelijk is(zoals o.a. bedoeld in punt 8 van dit artikel), dient de daaruit voor ‘SIMPLE CONNECT’ voortvloeiende schade door ‘ÁFNEMER’ te worden vergoed.
10. ‘ÁFNEMER’ draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen,onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voorzover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
11. ÁFNEMER’ draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, bestekken programmeer gegevens en uitvoeringsvoorschriften.
12. Mits uitdrukkelijk in de aanbiedingen en/of overeenkomsten omschreven als onderdeel van de te leveren diensten zijn de volgende zaken met name uitgesloten. Bouwkundige voorzieningen, zoals hak-, breek-, graaf-, schilder- en aanvullende werkzaamheden, anders dan in de aanbieding omschreven. Overname werkzaamheden. Brandwerende doorvoeringen afdichten. Het verzorgen van vergunningen. Administratie telefonie hoofdverdelers. Verwijderen oude telefonie/data bekabeling. Verwijderen oude communicatieserver. Leveren van patch- en aansluitsnoeren, anders dan in de aanbieding omschreven. Additionele voorzieningen zoals buis, goot e.d., anders dan in de aanbieding omschreven. Elektrotechnische voorzieningen en werkzaamheden anders dan in de aanbieding omschreven. Werkzaamheden buiten de normale werktijden.

Artikel 13 Multimedia diensten en het toegelaten gebruik daarvan.

1. Omdat ‘SIMPLE CONNECT’ voor het leveren van de Diensten afhankelijk is van de prestaties van derden waarop ‘SIMPLE CONNECT’ geen enkele invloed heeft, kan ‘SIMPLE CONNECT’ niet garanderen dat ‘AFNEMER’ te allen tijde gebruik kan maken van de Dienst. Storingen in de diensten kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internet-, kabel- of telefonieverbindingen, overbelast helpdesk, overbezetting van toegang voor service op afstand of storingen in het elektriciteitsnetwerk.
2. ‘SIMPLE CONNECT’ is gerechtigd, en indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Diensten.
3. ‘SIMPLE CONNECT’ is gerechtigd om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst en/of de Toegangscode aan te brengen indien deze vereist zijn voor een beter functioneren van de Diensten of de Diensten in overeenstemming brengt met voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en/of ontwikkelingen in de techniek De aangeboden Diensten van ‘SIMPLE CONNECT’ mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en het gebruikersreglement. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend met name de volgende handelingen en gedragingen: spamming; het verspreiden van (kinder)pornografie; het uiten van racistische leuzen of het aanzetten tot rassenhaat; het aanzetten tot oproer; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van anderen; en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (=hacken), waarbij de ‘AFNEMER’ enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
4.Om gebruik te kunnen maken van de Dienst zal de ‘AFNEMER’ zelf zorg dragen voor de benodigde hard- en software, randapparatuur en verbindingen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
5. ‘AFNEMER’ zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Diensten Overeenkomst. ‘AFNEMER’ zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens en inSimple connecttie verstrekken. ‘AFNEMER’ staat er voor in dat de in artikel 14.5 bedoelde inSimple connecttie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is de inSimple connecttie aan ‘SIMPLE CONNECT’ te verstrekken ten behoeve van de levering van de Diensten.
6. ‘AFNEMER’ vrijwaart ‘SIMPLE CONNECT’ tegen eventuele aanspraken van derden terzake. In het geval ‘SIMPLE CONNECT’ op de locatie van ‘AFNEMER’ werkzaamheden moet verrichten, zal het personeel van ‘SIMPLE CONNECT’ of van door ‘SIMPLE CONNECT’ ingeschakelde derden, in overleg met ‘AFNEMER’, toegang verkrijgen tot de locaties en de ruimten waar de werkzaamheden dienen te worden verricht ‘AFNEMER’ staat in voor de veiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en/of materialen en zal ‘SIMPLE CONNECT’ vrijwaren voor aanspraken van derden, personeelsleden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van onveiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en/of materialen.
7. Indien ‘AFNEMER’ merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door onbevoegd gebruik van de Toegangscode en/of Wachtwoord, dient hij dit binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk aan ‘SIMPLE CONNECT’ te melden. Tot aan de ontvangst van de melding is ‘SIMPLE CONNECT’ niet aansprakelijk voor eventuele schade die een gevolg is van het geconstateerde onbevoegde gebruik van de Dienst voor ‘AFNEMER’ of voor derden.
8. Indien de ‘AFNEMER’ van ‘SIMPLE CONNECT’ een Toegangscode en Wachtwoord ontvangt, is hij niet gerechtigd derden, hiervan zonder uitdrukkelijke toestemming van ‘SIMPLE CONNECT’ gebruik te laten maken ‘SIMPLE CONNECT’ is gerechtigd de Toegangscode en het Wachtwoord te veranderen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is in het belang van het goed functioneren van de Dienst.
9. Privacy om de Dienst te kunnen bieden, dient ‘SIMPLE CONNECT’ persoonsgegevens te verzamelen. ‘SIMPLE CONNECT’ draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14 Reclame

1. ‘AFNEMER’ is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen de termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort ‘AFNEMER’ te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
2. Reclames dienen binnen 8 dagen na aflevering van de goederen verrichte werkzaamheden schriftelijk (aangetekend) bij
‘SIMPLE CONNECT’ te zijn aangemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Voor reclame t.a.v. facturen geldt een termijn van 8 dagen na dagtekening.
3. Voor reclames terzake van bij aflevering niet zichtbare gebreken geldt een uiterste termijn van 6 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 8 dagen na constatering moeten zijn ingediend. Dit op de wijze zoals in 12.2 genoemd.
4. Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt ‘AFNEMER’ geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door ‘SIMPLE CONNECT’ in behandeling genomen.
5. Indien een reclame door ‘SIMPLE CONNECT’ gegrond wordt bevonden, is ‘SIMPLE CONNECT’ slechts gehouden de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat ‘AFNEMER’ daarnaast enig recht kan doen gelden op schadevergoeding. Dit behoudens er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘SIMPLE CONNECT’.

Artikel 15 Overmacht

1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te landen als in het land van de herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ‘SIMPLE CONNECT’ of ‘AFNEMER’, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van ‘SIMPLE CONNECT’, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ‘SIMPLE CONNECT’, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ‘SIMPLE CONNECT’ overmacht op, die zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk opschort, zonder dat ‘AFNEMER’ enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakomingen van de verplichting niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de Software en de Diensten, waaronder mede begrepen de bijbehorende ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst, berusten uitsluitend bij ‘SIMPLE CONNECT’ of haar leveranciers. De levering van de Dienst(en) of de terbeschikkingstelling van de Software strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendom.
2. ‘AFNEMER’ verkrijgt slechts, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de aan hem ter beschikking gestelde Diensten en Software voor de overeengekomen doelstellingen. ‘AFNEMER’ zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan deze Algemene Voorwaarden en/of het gebruikersreglement. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ‘SIMPLE CONNECT’ is het ‘AFNEMER’ niet toegestaan de Software op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
3. Het is ‘AFNEMER’ niet toegestaan de aanduidingen van ‘SIMPLE CONNECT’ of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 17 Garantie

1. Gedurende een ander overeengekomen periode na levering verleend ‘SIMPLE CONNECT’ aan ‘AFNEMER’ garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Reparaties en leveringen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten vinden derhalve kosteloos plaats, met uitsluiting van voorrijkosten.
2. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer ‘AFNEMER’ het verrichte of geleverde:
a. zelf installeert of door derden laat installeren zonder daarbij correct gebruik te maken van de installatievoorschriften;
b. zelf wijzigingen en/of reparaties in en/of aan het geleverde verricht of laat verrichten;
c. voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden aanwendt;
d. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden;
e. aansluit op door derden geleverde apparatuur of onderdelen daarvan zonder dit uitdrukkelijk aan ‘SIMPLE CONNECT’ te hebben kenbaar gemaakt;
f. indien het defect raken een gevolg is van een storing in de elektriciteitsaanvoer, c.q. het gevolg is van blikseminslag en andere van buitenaf inwerkende invloeden.
3. De garantietermijn van door ‘SIMPLE CONNECT’, of een door ‘SIMPLE CONNECT’ ingeschakelde derde, uitgevoerde reparaties bedraagt een maand, ingaande op de dag na uitvoering van de reparatie.
4. ‘AFNEMER’ heeft recht op kosteloze uitvoering van een hernieuwde reparatie, indien binnen de garantietermijn gebreken aan verrichte reparaties bij ‘SIMPLE CONNECT’ aanmeldt. Onderdelen vallen buiten deze reparatiegarantie.
5. Voor alle goederen en materialen die ‘SIMPLE CONNECT’ niet zelf vervaardigd, verleent ‘SIMPLE CONNECT’ nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven.

Artikel 18 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. ‘SIMPLE CONNECT’ is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan ‘AFNEMER’ een rente ad. 1,5% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag dat ‘AFNEMER’ in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. ‘SIMPLE CONNECT’ is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van ‘AFNEMER’ alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 150,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridische advies en bijstand. Uit het enkele feit dat ‘SIMPLE CONNECT’ zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van ‘AFNEMER’ zijn de vorderingen van ‘SIMPLE CONNECT’ op de ‘AFNEMER’ onmiddellijk opeisbaar.
6. ‘SIMPLE CONNECT’ heeft het recht de door ‘AFNEMER’ gedane betalingen te laten strekken in de eerst plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1. ‘SIMPLE CONNECT’ aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door ‘AFNEMER’ geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. In afwijking van voorgaande leden aanvaard ‘SIMPLE CONNECT’ uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor vertragingsschade en bedrijfs- c.q. gevolgschade.
3. ‘SIMPLE CONNECT’ is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
4. Reparatiegoederen alsmede eigendommen van “AFNEMER” in het algemeen verblijven bij ‘SIMPLE CONNECT’ voor risico van ‘AFNEMER’.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op alle door ‘SIMPLE CONNECT’ gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 21 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de arrondissementsrechtbank of het kantongerecht waaronder de feitelijke vestigingsplaats van ‘SIMPLE CONNECT’ ressorteert, aanhangig worden gemaakt behoudens de wettelijke bepaling van relatieve competentie terzake van de Kantonrechter.